Algemene voorwaarden

Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED

1.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan Golden Crown Events, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

1.2.      Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij de Golden Crown Events werkzaam is, ieder die door de Golden Crown Events wordt ingeschakeld en ieder voor wiens handelen of nalaten de Golden Crown Events aansprakelijk is of kan zijn.

1.3.      De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: DE OPDRACHT

2.1.      Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Golden Crown Events. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW. 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1.      Indien de uitvoering van een opdracht door Golden Crown Events leidt tot aansprakelijkheid, zal de hoogte van de vergoeding van aansprakelijkheid niet meer bedragen dan waarvoor dekking door de aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van Golden Crown Events biedt.

3.2.   De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de

opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

3.3.   Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van één jaar na de          dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke

aansprakelijkheid van Golden Crown Events voor die schade.

3.4.   Elke aansprakelijkheid ten aanzien van indirecte schade of gevolgschade is nadrukkelijk          uitgesloten.

Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

4.1.      De opdrachtgever vrijwaart Golden Crown Events en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Golden Crown Events ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Golden Crown Events in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

4.2.      Betaling van facturen van Golden Crown Events dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door Golden Crown Events in verband met de invordering gemaakte kosten. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is Golden Crown Events gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Golden Crown Events verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

4.3.      Annuleringsvoorwaarden opdrachten/evenementen:

  1. Bij annulering binnen 48 uren voor evenement: 100% van het offertebedrag
  2. Bij annulering < 96 uur en > 48 uur voor evenement: 80% van het offertebedrag
  3. Bij annulering < 7 dagen en > 96 uur:             50% van het offertebedrag

Tevens behoudt Golden Crown Events zich bij annulering het recht voor de aantoonbaar reeds gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3.2    Annuleringsvoorwaarden inhuur personeel

  1. Bij annulering binnen 48 uren voor evenement: 100% van het offertebedrag
  2. Bij annulering < 72 uur en > 48 uur voor evenement: 80% van het offertebedrag

Tevens behoudt Golden Crown Events zich bij annulering het recht voor de aantoonbaar reeds gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5: INSCHAKELING VAN DERDEN

5.1.      Golden Crown Events is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Golden Crown Events in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Golden Crown Events is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Golden Crown Events.

5.2.      Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Golden Crown Events ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: TARIEVEN

6.1.   Golden Crown Events heeft het recht de door haar gehanteerde tarieven en de door haar gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 20%, of indien een verhoging van minimaal 10% plaatsvindt binnen 30 dagen na het tot stand komen van de opdracht tussen Golden Crown Events enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7: OVERNAME PERSONEEL DOOR OPDRACHTGEVER

7.1       Indien een opdrachtgever voornemens is een medewerker van Golden Crown Events een arbeidsovereenkomst aan te bieden, zal de opdrachtgever hiervoor in overleg treden met Golden Crown Events.

7.2       Voor de overname van een medewerker door een opdrachtgever zal Golden Crown Events € 5.000,- (exclusief B.T.W.) in rekening brengen.

Artikel 8: DIVERSE ONDERWERPEN

8.1.      Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging        waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

8.2.   Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen

iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Golden Crown Events en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

8.3.   Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van          kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

8.4.   Golden Crown Events is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De          gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet    binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

8.5.      Klachten en/of conflicten trachten Golden Crown Events en opdrachtgever eerst onderling op te lossen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan zal mediation worden ingezet teneinde tot een oplossing komen. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan is art. 9.3 van toepassing.

8.6.   Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld.

Artikel 9: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

9.1.      Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Golden Crown Events is Nederlands recht van toepassing.

9.2.      Indien door een rechterlijke uitspraak één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden buiten toepassing worden of zijn verklaard, blijven de overige voorwaarden in stand.

9.3.      Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Golden Crown Events is gevestigd. Niettemin heeft Golden Crown Events het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Golden Crown Events is gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 70259100

kennismaken met ons

Maak een vrijblijvende afspraak

Wij werken nauw samen met talloze leveranciers, locatie eigenaren en feestorganisaties. Dankzij onze unieke werkwijze en samenwerkingen kunnen wij uw wensen op lange én korte termijn realiseren.

 

JA, IK WIL KENNISMAKEN

over

Golden Crown Events

Golden Crown Events in Amersfoort verzorgt al jaren de mooiste evenementen. Dankzij onze ruime ervaring weten wij precies waar wij op moeten letten voor een geslaagd feest.

 

LEES ONS COMPLETE VERHAAL


Eerdere opdrachtgevers